Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van workshops door Holos by Vanessa, BE0778248024 via haar webshop ”www.Holosinfo.be”
Het plaatsen van een bestelling op de website van Holosinfo.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Holos behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen/aankopen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Webshop – www.holosinf.be”: de website van Holos by Vanessa, BE0778248024 waarop de workshops worden aangeboden en verkocht aan de klanten verder vermeld als Holos.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop – www.holosinfo.be”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Holos en de klant van de “Webshop – www.holosinf.be” met betrekking tot de workshops die worden aangeboden op “Webshop – www.holosinf.be”.

“Workshops”: alle workshops aangeboden door Holos via “Webshop – www.holosinf.be” die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de workshops niet zijn uitverkocht. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Holos komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Holos hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Holos  behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
– bij het uitverkocht zijn van een workshop.,
   – bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
– bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de workshops niet zijn uitverkocht.

Holos behoudt zich het recht om de prijs van een workshop te wijzigen op elk moment maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Online betalingen gebeuren via mollie betaal module. Online betalen kan via de Bancontact & kredietkaart betaalknop. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Holos kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Holos.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

 

Annulering workshops 

Annuleren kan tot één maand voor aanvang van de cursus of workshop.
Het bedrag wordt door Holos teruggestort met een vermindering van een administratiekost van 25€.

Bij een latere annulatie of niet komen opdagen wordt er geen terugbetaling voorzien tenzij jezelf of Holos een vervanging vindt.


Na het ontvangen van het inschrijvingsgeld van de vervanger wordt je bedrag terugbetaald met een vermindering van 25€ administratiekost.


Holos heeft het recht een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug.

 

 

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar keramiek@holosinfo.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Holos  is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Holos.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

 

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Holos zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Tongeren, België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Holos  zijn onderworpen aan het Europees recht.